twitter

Pembentangan - 6 April 2012


Artikel 5: Klik di sini
Tajuk: Preservice Teachers’ Anxieties in Using English to Teach Mathematics: An Exploratory Case Study
By Cheah Ui Hock, Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang.

Kritikan:
     Artikel ini memfokuskan kepada kerisauan bakal guru untuk mengajar subjek Matematik menggunakan Bahasa Inggeris. Antara isu yang ditekankan dalam artikel ini ialah pengunaan bahasa sering dikaitkan dengan kesukaran untuk pengajaran dan pembelajaran subjek Matematik. Ini adalah kerana Matematik lebih dominan dengan penggunaan simbol dan angka berbanding dengan penggunaan bahasa untuk menyampaikan ilmu matematik kepada murid. Tambahan pula dengan adanya soalan penyelesaian masalah dalam bentuk ayat matematik menjadikan pengajaran matematik menggunakan Bahasa Inggeris menjadi semakin sukar.
     Bagi perspektif murid pula, pengajaran matematik menggunakan bahasa kedua menyebabkan pengajaran matematik oleh guru menjadi kurang berkesan. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa kekurangan penguasaan bahasa secara tidak langsung telah menjadi kekangan dalam pembelajaran matematik. Oleh itu segelintir pendidik telah mencadangkan bahawa pelajar yang tidak fasih berbahasa Inggeris kurang menunjukkan kemajuan dalam pembelajaran matematik. Selain itu, faktor guru yang tidak boleh bertutur dengan baik juga turut menyumbang kepada ketakutan murid untuk mempelajari subjek matematik.
     Artikel ini turut membincangkan mengenai sistem pendidikan di Malaysia kini yang menekankan kepada komunikasi. Ia dibuktikan bahawa penguasaan dalam bahasa pengantar boleh mempengaruhi pembelajaran matematik kerana bahasa adalah asas komunikasi. Walau bagaimanapun, komunikasi dalam matematik tidak memberi tumpuan hanya kepada bahasa pengantar, tetapi pada bahasa matematik. Hasil daripada kajian yang dijalankan telah mendedahkan bahawa penggunaan bahasa Inggeris sebagai medium pengantaraan dalam pengajaran subjek matematik telah menjadi satu ketakutan kepada bakal guru. Antara kebimbangan mereka ialah takut menyebut perkataan yang salah, kurang fasih dalam pertuturan serta kurang perbendaharaan kata dalam bahasa Inggeris. Pada pendapat saya, hasil kajian ini sangat berguna untuk dijadikan panduan oleh bakal guru sebagai persediaan sebelum menghadapi alam pekerjaan.
     Terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi masalah ketakutan dalam mengajar Matematik antaranya ialah meningkatkan penggunaan kamus serta terminology berkaitan matematik dalam P&P. Selain itu, mereka boleh meningkatkan tahap pembacaan ilmiah mereka seperti membaca surat khabar dan novel. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa terdapat pelbagai pendekatan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ketakutan Matematik dikalangan bakal guru.

0 comments:

Post a Comment